ஏன் சிலர் தாம் துரோகம் செய்வதை உணர்ந்தும் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் ?ஏன் சிலர் தாம் துரோகம் செய்வதை உணர்ந்தும் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் ?

ஏன் சிலர் தான் துரோகம் செய்வதை உணர்ந்தும் அதனை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் ? பகுதி 1 ‘ஆண்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் செயல்களின் உணர்ச்சி ரீதியான மாற்றங்களை குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்கள். பெண்கள் பெரும்பாலும் ஆண்களின் ஆழமற்ற தன்மையை குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்கள்.’ எல்லா மனிதர்களும்

கணவன் மனைவிக்கிடையிலான உறவு

கணவன் மனைவி உறவில் சண்டையை நிறுத்துவது எப்படி?கணவன் மனைவி உறவில் சண்டையை நிறுத்துவது எப்படி?

உங்கள் வாழக்கை துணையுடன் உட்கார்ந்து, நீங்கள் சண்டையிடும்போது சில எல்லைகளைப் பற்றி தெளிவாக பேசிக்கொள்ளுதல் மிகச் சிறந்தது.

மாதவிடாயும் உளவியல் ரீதியான சவால்களும்மாதவிடாயும் உளவியல் ரீதியான சவால்களும்

மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்கள் எதிர்நோக்கும் உளவியல் ரீதியான சவால்களும் அதனை கையாளும் வழிமுறைகளும் பற்றி அறிய வேண்டுமா??? எம்மோடுஇணைந்திடுங்கள் M.F. Asna Sueetha BSC in Psychology and Counselling (R) IMAGO TherapistRelationship Coach

SUPERSTITIONSSUPERSTITIONS

Superstitions are irrational beliefs based on the relationship between particular actions, or behaviors, and later outcomes. Superstitions are often based on the notion of luck and result from interpreting correlations

Drug AddictionDrug Addiction

Drug Addiction? Addiction is a chronic disease characterized by drug seeking and use that is compulsive, or difficult to control, despite harmful consequences. The initial decision to take drugs is